Theo tác giả cuốn Cha giàu, cha nghèo, chỉ có 4 loại nghề nghiệp chính được thể hiện trong Kim tứ đồ

  • Employee: Nhân viên

  • Self-Employed: Vừa làm công vừa làm chủ giống freelancer

  • Business Owner: Chủ doanh nghiệp

  • Investor: Nhà đầu tư

Bạn có thể đi theo các bước từ Employee → Self-Employed → Business Owner → Investor hoặc đi thẳng làm Business Owner → Investor.

Mình tên là Khoa, đã viết blog tại NIVIKI (đọc là /ni vi ki/) từ 2015. Mình đã đi qua quá trình Kim tứ đồ này từ code dạo freelancer, nhân viên đi làm công ty, làm outsourcing, tự build product, và hiện tại là đầu tư crypto.

NIVIKI là nơi mình document lại quá trình này. Thành công có, thất bại cũng nhiều.

Hiện tại mình cũng đang đẩy mạnh phong trào dùng nocode/lowcode tại NoCode Việt Nam

Ngoài ra, mình cũng viết về các sở thích của mình như blogging, đọc sách, du lịch, longboard, và nói đạo lý về cuộc sống

Mình hy vọng với những bài viết trên NIVIKI, bạn sẽ sớm đạt được con đường tự do tài chính!

Subscribe to NIVIKI.COM

Lan toả tinh thần tự do tài chính đến với nhiều người hơn nữa!

People

🔗 Embracing nocode, blockchain & financial freedom Founder @nocodevietnam.com | ✍️ niviki.com 🛹 longboarder
Hi, mình là Hoàng đang là một Product Owner/Product Manager mảng Blockchain & Banking.
Write about financial freedom and blockchain investment at niviki.com