Property observers: didSet và willSet trong Swift

🗓 December 7, 2016
🎯 Categories:
#️⃣ Tags:

Chúng ta đã biết là trong Swift đã có tính năng getter, setter với keyword là get, set cho thuộc tính. Ngoài ra, Swift còn có thêm tính năng là Property Observers. Tiếng Việt là dịch ra là quan sát/theo dõi thuộc tính.

Cái tên đã nói nên tính cách rồi, Property Observers tức là theo dõi sự thay đổi của thuộc tính, nhất cử nhất động của thuộc tính ta đều biết.

Trong quyển Start with Why?, điều quan trọng nhất không phải là biết cách làm mà quan trọng nhất là tại sao phải làm?

Vậy tại, why, vì lý do gì mà phải sử dụng willSet, didSet?. Dưới đây là những lý do mình thấy hay sử dụng didSet, willSet nhất:

  • Cập nhật lại UI khi data thay đổi, tiết kiệm vài dòng code.
  • Áp dụng để xây dựng các kiến trúc phần mềm, chẳng hạn như mô hình MVVM. Sơ qua MVVM là do Microsoft sáng tạo ra, nó dựa vào cơ chế data binding 2 chiều. Mà bên Swift không có nên đã chế ra Key-Value-Observing. Và didSet, willSet sẽ giúp thực hiện điều này
  • Xây dựng các custom control.

Ví dụ minh họa:

didSet và willSet trong Swift

Có hai loại property observer: willSet và didSet được gọi trướcsau khi giá trị thay đổi. Ở willSet bạn sẽ có thêm một giá trị là newValue - chỉ được sử dụng trong scope của willSet, còn didSet bạn sẽ có thêm oldValue - chỉ được sử dụng trong scope của didSet

Như ở ví dụ trên, mình đã sử dụng newValue trong willSet. Nhờ cơ chế này mà bạn không phải thay đổi UI mỗi lần dữ liệu thay đổi mà chỉ cần thay đổi biến age như trên.

Với ví dụ trên, dữ liệu chỉ thay đổi khi nhấn Button, tuy nhiên khi thực tế với những app phức tạp khi mà dữ liệu thay đổi nhiều, việc xử dụng didSet, willSet sẽ có hiệu quả.

Link github project:

https://github.com/KhoaVanNguyen/Swift-Tutorials

Author: Khoa Nguyen
NIVIKI.COM | Telegram | Twitter
Thất nghiệp. Đang rủ rê nhiều người thất nghiệp. Hy vọng với NIVIKI.COM có thể lan toả tinh thần thất nghiệp đến với nhiều người hơn nữa
Join Discord Channel để giao lưu với mình