Hiểu rõ Promise trong Javascript

🗓 August 30, 2017
🎯 Categories:
#️⃣ Tags:

Promise là gì

Promise là khái niệm rất quan trọng trong ES6, được ứng dụng trong hầu hết các framework, library của Javascript hiện nay như React, Redux, Mocha, Mongoose. Tuy nhiên để hiểu được promise không phải điều dễ dàng.

Vì thế mình đã làm 1 series gồm 11 video về Promise trong Javascript, hy vọng sẽ hữu ích cho bạn:

1. Javascript Engine là gì? V8 là sao?


2. Synchronous và Asynchronous, callback queue và event loop là gì?


3. Blocking và Non-Blocking là gì?

4. Giới thiệu và cách dùng Promise


5. 3 Trạng thái của Promise


6. Tự tạo Promise


7. Tại sao không dùng callback?


8. Hiểu rõ Promise chaining


9. [Challenge] Promise chaining


10. Sử dụng nhiều Promise với Promise.all


11. ES7 Async/Await - Bước tiến của Promise?

Author: Khoa Nguyen
NIVIKI.COM | Telegram | Twitter
Thất nghiệp. Đang rủ rê nhiều người thất nghiệp. Hy vọng với NIVIKI.COM có thể lan toả tinh thần thất nghiệp đến với nhiều người hơn nữa
Join Discord Channel để giao lưu với mình