hiểu rõ promise trong javascript

Hiểu rõ Promise trong Javascript

Promise là gì Promise là khái niệm rất quan trọng trong ES6, được ứng dụng trong hầu hết các framework, library của Javascript hiện nay như React, Redux, Mocha, Mongoose. Tuy nhiên để hiểu được promise không phải điều dễ dàng. Vì thế mình đã làm 1 series gồm 11 video về Promise trong Javascript, hy…

vòng lặp Javascript

Bạn đã hiểu vòng lặp trong Javascript?

Vòng lặp trong Javascript? Ta có một mảng sau:

Cần chạy vòng lặp mảng để in ra từng phần tử. Vậy có các kiểu vòng lặp nào trong Javascript?   Kiểu truyền thống

Kiểu này khá ‘lúa’ từ thập niên trước, syntax xấu, nhìn hem chuyên nghiệp gì hết. Chưa kể phải gõ…

NodeJS là gì

Q/A NodeJS là cái gì?

NodeJS là gì? Anh ui, NodeJS là cái gì vậy anh? Định nghĩa của NodeJS trên trang chủ nè: Node.js® is a JavaScript runtime built on Chrome’s V8 JavaScript engine. Node.js uses an event-driven, non-blocking I/O model that makes it lightweight and efficient. Node.js’ package ecosystem, npm, is the largest ecosystem of open source libraries…

phân biệt var let const

Học Javascript 7: [ES6] Phân biệt var, let và const

Block scope là gì?

Đây có thể gọi là cái ngáo đá nhất khi mới học Javascript, khi nhìn thấy code trong dấu {  }, ta thường nghĩ là sẽ tạo ra scope mới. Nhưng trong Javascript, chỉ có function mới có thể tạo ra Execution Context mới. If else, vòng lặp, vv đều…

phân biệt var let const

Học Javascript 6: Scope Chain là gì?

Giới thiệu Ở bài trước Execution Stack là gì?, mình có để đoạn code sau:

Có một bạn vào trả lời như sau: Hiểu theo cách này cũng được. Nhưng trong 5 bài học trước từ Lexical Environment, Global Environment, hoisting và Execution Stack, mình muốn các bạn hiểu rõ tại sao kết quả code…

phân biệt var let const

Học Javascript 5: Execution Stack là gì?

Tại sao cần biết cái khỉ Execution Stack này? Oke, một lần nữa, để hiểu mấy cái sau như Scope Chain thì việc hiểu Execution Stack này rất quan trọng. Invoke hàm Lập trình viên để cool hơn khi thuyết trình hay chém gió cần ‘chêm’ thấy từ tiếng Anh vô. Ví dụ lập trình hướng đối…