Sử dụng [System.Serializable] trong unity như thế nào?

Sử dụng [System.Serializable] trong unity như thế nào?

Author
Khoa Nguyen
Published
January 2, 2016
Category
Kiến thức
Unity3D
Khi sử dụng [System.Serializable] trong unity trước một class, tác dụng là để class đó và thuộc tính của nó có thể xuất hiện ở ngoài Inspector. Điều này giúp cho lập trình viên có thể dễ dàng điều chỉnh thuộc tính hơn. Bạn có thể lên Asset store và tải về thử một plugin bất kỳ, bạn sẽ thấy đa số họ sử dụng [System.Serializable] để cho người mua plugin có thể dễ dàng tùy biến được các giá trị. Cùng xem qua một ví dụ sau nhé:
notion image
Bạn thấy là trước class mình có để dòng [System.Serializable] đúng không? Sau đó mình có khai báo một mảng các class đó:public InputAxisState[] inputs;
Cùng ra ngoài Inspector xem nhé:
notion image
Nếu bạn bỏ [System.Serializable] đi thì class này sẽ không hiện ra ngoài Inspector được