Học Javascript 2: Name-Value Pair và Object

🗓 June 20, 2017
🎯 Categories:
#️⃣ Tags:

Tại sao cần hiểu Name-Value Pair và Object

Trong Javascript, Object rất quan trọng, và chúng ta sẽ nhắc đi nhắc lại Object trong suốt chuỗi bài viết Học Javascript. Vì thế chúng ta cần hiểu rõ những định nghĩa này.

Name-Value Pair là gì?

Ví dụ luôn cho dễ hiểu nhé:

Name Value Pair là gì

Name-Value là một cặp tên-giá trị, trong trường hợp này là: name là address, value là 'Ho Chi Minh'

Object trong Javascript là gì?

Mấy ngôn ngữ khác, có thể định nghĩa về object rất phức tạp, nhưng trong Javascript định nghĩa object rất đơn giản:

Object là một 'đống' name-valua pair

Object is a collection of name values pair

Như hình bên dưới, các name-value pair có thể lồng vào nhau: Value của một name có thể là một 'đống' name-value pair khác chứ không phải chỉ có value không.

object trong javascript

Để dễ hình dung, ta có thể xem ví dụ một object trong Javascript:

object trong javascript

Kết luận

Đây là những gì bạn cần biết về định nghĩa của object trong Javascript. Những bài sau, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về các cách khai báo object, cách xử dụng nó sau nhé.

Author: Khoa Nguyen
NIVIKI.COM | Telegram | Twitter
Thất nghiệp. Đang rủ rê nhiều người thất nghiệp. Hy vọng với NIVIKI.COM có thể lan toả tinh thần thất nghiệp đến với nhiều người hơn nữa
Join Discord Channel để giao lưu với mình