Unity Scripts: Sự khác nhau giữa Awake() và Start()

🗓 July 14, 2015
🎯 Categories:
#️⃣ Tags:

Trong Unity Script có các hàm mặc định như Awake(), Start() , Update(),vv.

Với nhiều người nhập môn sẽ không hiểu rõ và biết được cách phân biệt giữa hai hàm Awake() và Start(), bài viết hôm nay sẽ giúp bạn gỡ rối điều này.

Ví dụ bạn tạo 1 GameObject mới, sau đó bạn thêm 1 Component là Script vào GameObject đó.

Trong Script của bạn có 2 hàm sau:

void Awake()

{

Debug.Log("Awake here");

}

void Start()

{

Debug.Log("Start here");

}

Khi chạy game, có hai trường hợp:

Thứ nhất nếu bạn không enable (đánh dấu check vào Component Script của GameObject) thì Awake() được chạy và Start() không được chạy

Thứ hai, nếu bạn enable cái Script này thì game chạy theo tuần tự Awake() rồi mới đến Start().

Rất đơn giản phải không nào?

Author: Khoa Nguyen
NIVIKI.COM | Telegram | Twitter
Thất nghiệp. Đang rủ rê nhiều người thất nghiệp. Hy vọng với NIVIKI.COM có thể lan toả tinh thần thất nghiệp đến với nhiều người hơn nữa
Join Discord Channel để giao lưu với mình