Tag: xu huong moi

Podcast #6: Web 3.0 và các xu hướng mới

May 24, 2020 · 1 min read
Lịch sử về web 1.0, 2.0 là định nghĩa về web 3.0. Các xu hướng mới của web 3.0 {{< anchor url="6-Web-3-0-v-cc-xu-hng-mi-eeerdk/a-a1plh4">}}