Tag: ung dung lam viec hieu qua

Làm việc hiệu quả hơn với Kanbanflow

July 2, 2018 · 1 min read
Mỗi tuần 1 app là chương trình review/đánh giá các ứng dụng di động. Trong mỗi số, mình sẽ review ứng dụng thuộc nhiều thể loại khác nhau về các mặt UI,UX, tính năng, business model. App của tuần này: https://kanbanflow.com/