Tag: specialist hay generalist

Podcast #7: Nên là một Specialist hay Generalist?

May 24, 2020 · 1 min read
Specialist là người chỉ tập trung phát triển ở một lĩnh vực. Ngược lại Generalist là người thích và làm ở nhiều lĩnh vực? Liệu bạn nên theo con đường nào: Một nghề cho chín hay chín nghề? {{< anchor url="7-Nn-l-mt-Specialist-hay-Generalist-eefr2j">}}