Tag: launch day

Day 25 - Profitable MVP in 30 Days - Còn nước còn tát

April 5, 2020 · 2 min read
Thất bại Hôm nay mình nhìn lại số liệu thì có thể thấy là lượng user xuống thấp trong ngày thứ 2. Chỉ có 1 user quay lại dùng app 😨 Cũng: K

Day 9 - Profitable MVP in 30 Days - Launch day & first sale

March 19, 2020 · 2 min read
Day 9 - Launch day & first sale