Tag: hanh phuc

Hợp đồng hạnh phúc

January 4, 2022 · 1 min read
Trong blockchain có một khái niệm là Smart Contract (hợp đồng thông minh). Hợp đồng thông minh là bản hợp đồng được viết mã và chạy tự động trên blockchain. Ai cũng có thể đọc code của hợp đồng này một cách minh bạch. Khi cảm thấy yên tâm, người ta có thể tương tác với hợp đồng thông minh này như nạp tiền, mua item, vâng vâng.