Tag: guard else return trong swift

guard trong Swift

February 1, 2018 · 2 min read
Guard trong Swift là gì? Ở bài trước, ta đã tìm hiểu về kiểu Optional trong Swift. Ngoà