Tag: cong nghe blockchain

Không có tiền mua Bitcoin, giờ nên làm gì?

December 28, 2017 · 5 min read
Tìm hiểu về Bitcoin Gần đây mình có đọc mấy quyển sách, bài blog về Bitcoin, Blockchain. Hai quyển mình đọc là của cùng một tác giả Andreas M. Antonopoulos: Mastering Bitcoin: Programming the Open Block