Tag: case study

Vấn đề là không có vấn đề

March 13, 2021 · 1 min read
Cảm thấy stress gì không stress về bất cứ điều gì Gần đây mình cảm thấy hơi Applựcless, lol 🤣<

[Case Study] - StatcWeb.Studio dùng nocode để làm tool nocode: 200h - 0 sales

January 24, 2021 · 5 min read
Giới thiệu Bài viết chia sẻ lại quá trình mình và bạn Khang Trần làm project