Tag: đinh nghia truong thanh

NIVIKI PODCAST #2: Trưởng thành là?

February 1, 2019 · 1 min read
Đối với mình trưởng thành là khi: - Chúng ta thực sự hiểu rõ bản thân của mình - Chịu trách nhiệm trước mọi hành động của mình, không đổ lỗi cho người khác