Podcast #7: Nên là một Specialist hay Generalist?

May 24, 2020
Categories:
Tags:

Specialist là người chỉ tập trung phát triển ở một lĩnh vực. Ngược lại Generalist là người thích và làm ở nhiều lĩnh vực?

Liệu bạn nên theo con đường nào: Một nghề cho chín hay chín nghề?

{{< anchor url="7-Nn-l-mt-Specialist-hay-Generalist-eefr2j">}}

browser
Author: Khoa Nguyen
https://niviki.com
Thất nghiệp. Đang rủ rê nhiều người thất nghiệp. Nhận tư vấn Zero to MVP để nhiều người bỏ việc. Hy vọng với NIVIKI.COM có thể lan toả tinh thần thất nghiệp đến với nhiều người hơn nữa.