Podcast #7: Nên là một Specialist hay Generalist?

🗓 May 24, 2020
🎯 Categories:
#️⃣ Tags:

Specialist là người chỉ tập trung phát triển ở một lĩnh vực. Ngược lại Generalist là người thích và làm ở nhiều lĩnh vực?

Liệu bạn nên theo con đường nào: Một nghề cho chín hay chín nghề?

{{< anchor url="7-Nn-l-mt-Specialist-hay-Generalist-eefr2j">}}

Author: Khoa Nguyen
NIVIKI.COM | Telegram | Twitter
Thất nghiệp. Đang rủ rê nhiều người thất nghiệp. Hy vọng với NIVIKI.COM có thể lan toả tinh thần thất nghiệp đến với nhiều người hơn nữa