Podcast #7: Nên là một Specialist hay Generalist?

🗓 May 24, 2020
🎯 Categories:
#️⃣ Tags:

Specialist là người chỉ tập trung phát triển ở một lĩnh vực. Ngược lại Generalist là người thích và làm ở nhiều lĩnh vực?

Liệu bạn nên theo con đường nào: Một nghề cho chín hay chín nghề?

{{< anchor url="7-Nn-l-mt-Specialist-hay-Generalist-eefr2j">}}

Author: Khoa Nguyen
NIVIKI.COM | Telegram | Twitter
Thất nghiệp. Đang rủ rê nhiều người thất nghiệp. Hy vọng với NIVIKI.COM có thể lan toả tinh thần thất nghiệp đến với nhiều người hơn nữa
Join Discord Channel để giao lưu với mình