Podcast #6: Web 3.0 và các xu hướng mới

May 24, 2020
Categories:
Tags:

Lịch sử về web 1.0, 2.0 là định nghĩa về web 3.0.

Các xu hướng mới của web 3.0

{{< anchor url="6-Web-3-0-v-cc-xu-hng-mi-eeerdk/a-a1plh4">}}

Author: Khoa Nguyen
https://niviki.com
Thất nghiệp. Đang rủ rê nhiều người thất nghiệp. Nhận làm ứng dụng MVP để nhiều người bỏ việc. Hy vọng với NIVIKI.COM có thể lan toả tinh thần thất nghiệp đến với nhiều người hơn nữa.