Podcast #6: Web 3.0 và các xu hướng mới

🗓 May 24, 2020
🎯 Categories:
#️⃣ Tags:

Lịch sử về web 1.0, 2.0 là định nghĩa về web 3.0.

Các xu hướng mới của web 3.0

{{< anchor url="6-Web-3-0-v-cc-xu-hng-mi-eeerdk/a-a1plh4">}}

Author: Khoa Nguyen
NIVIKI.COM | Telegram | Twitter
Thất nghiệp. Đang rủ rê nhiều người thất nghiệp. Hy vọng với NIVIKI.COM có thể lan toả tinh thần thất nghiệp đến với nhiều người hơn nữa
Join Discord Channel để giao lưu với mình