Podcast #6: Web 3.0 và các xu hướng mới

🗓 May 24, 2020
🎯 Categories:
#️⃣ Tags:

Lịch sử về web 1.0, 2.0 là định nghĩa về web 3.0.

Các xu hướng mới của web 3.0

{{< anchor url="6-Web-3-0-v-cc-xu-hng-mi-eeerdk/a-a1plh4">}}

Author: Khoa Nguyen
NIVIKI.COM | Telegram | Twitter
Thất nghiệp. Đang rủ rê nhiều người thất nghiệp. Hy vọng với NIVIKI.COM có thể lan toả tinh thần thất nghiệp đến với nhiều người hơn nữa