Podcast #6: Web 3.0 và các xu hướng mới

May 24, 2020
Categories:
Tags:

Lịch sử về web 1.0, 2.0 là định nghĩa về web 3.0.

Các xu hướng mới của web 3.0

{{< anchor url="6-Web-3-0-v-cc-xu-hng-mi-eeerdk/a-a1plh4">}}

browser
Author: Khoa Nguyen
https://niviki.com
Thất nghiệp. Đang rủ rê nhiều người thất nghiệp. Nhận tư vấn Zero to MVP để nhiều người bỏ việc. Hy vọng với NIVIKI.COM có thể lan toả tinh thần thất nghiệp đến với nhiều người hơn nữa.