Podcast #11: Chủ nghĩa khắc kỷ

🗓 June 6, 2020
🎯 Categories:
#️⃣ Tags:

Chủ nghĩa khắc kỷ giúp bạn giải quyết các vấn đề thực tế của cuộc sống mà ai cũng mắc phải.

Các tên đề cập trong podcast:

  • Zeno
  • Epictetus
  • Marcus Aurelius
  • Seneca

Sách

  • The Daily Stoic
  • Điểm đến cuộc đời
  • Khi hơi thở hoá thinh không

{{< anchor url="11-Ch-ngha-khc-k-ef1hr4">}}

Author: Khoa Nguyen
NIVIKI.COM | Telegram | Twitter
Thất nghiệp. Đang rủ rê nhiều người thất nghiệp. Hy vọng với NIVIKI.COM có thể lan toả tinh thần thất nghiệp đến với nhiều người hơn nữa