Podcast #11: Chủ nghĩa khắc kỷ

🗓 June 6, 2020
🎯 Categories:
#️⃣ Tags:

Chủ nghĩa khắc kỷ giúp bạn giải quyết các vấn đề thực tế của cuộc sống mà ai cũng mắc phải.

Các tên đề cập trong podcast:

  • Zeno
  • Epictetus
  • Marcus Aurelius
  • Seneca

Sách

  • The Daily Stoic
  • Điểm đến cuộc đời
  • Khi hơi thở hoá thinh không

{{< anchor url="11-Ch-ngha-khc-k-ef1hr4">}}

Author: Khoa Nguyen
NIVIKI.COM | Telegram | Twitter
Thất nghiệp. Đang rủ rê nhiều người thất nghiệp. Hy vọng với NIVIKI.COM có thể lan toả tinh thần thất nghiệp đến với nhiều người hơn nữa
Join Discord Channel để giao lưu với mình