Podcast #11: Chủ nghĩa khắc kỷ

June 6, 2020
Categories:
Tags:

Chủ nghĩa khắc kỷ giúp bạn giải quyết các vấn đề thực tế của cuộc sống mà ai cũng mắc phải.

Các tên đề cập trong podcast:

  • Zeno
  • Epictetus
  • Marcus Aurelius
  • Seneca

Sách

  • The Daily Stoic
  • Điểm đến cuộc đời
  • Khi hơi thở hoá thinh không

{{< anchor url="11-Ch-ngha-khc-k-ef1hr4">}}

browser
Author: Khoa Nguyen
https://niviki.com
Thất nghiệp. Đang rủ rê nhiều người thất nghiệp. Nhận tư vấn Zero to MVP để nhiều người bỏ việc. Hy vọng với NIVIKI.COM có thể lan toả tinh thần thất nghiệp đến với nhiều người hơn nữa.