Podcast #10: Bìa sách bị trầy

🗓 June 6, 2020
🎯 Categories:
#️⃣ Tags:

Có những thứ không nên đánh giá qua vẻ bề ngoài. Sách là một trong những thứ đó.

{{< anchor url="10-Ba-sch-b-try-eeu85s">}}

Author: Khoa Nguyen
NIVIKI.COM | Telegram | Twitter
Thất nghiệp. Đang rủ rê nhiều người thất nghiệp. Hy vọng với NIVIKI.COM có thể lan toả tinh thần thất nghiệp đến với nhiều người hơn nữa
Join Discord Channel để giao lưu với mình