Podcast #10: Bìa sách bị trầy

June 6, 2020
Categories:
Tags:

Có những thứ không nên đánh giá qua vẻ bề ngoài. Sách là một trong những thứ đó.

{{< anchor url="10-Ba-sch-b-try-eeu85s">}}

browser
Author: Khoa Nguyen
https://niviki.com
Thất nghiệp. Đang rủ rê nhiều người thất nghiệp. Nhận tư vấn Zero to MVP để nhiều người bỏ việc. Hy vọng với NIVIKI.COM có thể lan toả tinh thần thất nghiệp đến với nhiều người hơn nữa.