Podcast #10: Bìa sách bị trầy

🗓 June 6, 2020
🎯 Categories:
#️⃣ Tags:

Có những thứ không nên đánh giá qua vẻ bề ngoài. Sách là một trong những thứ đó.

{{< anchor url="10-Ba-sch-b-try-eeu85s">}}

Author: Khoa Nguyen
NIVIKI.COM | Telegram | Twitter
Thất nghiệp. Đang rủ rê nhiều người thất nghiệp. Hy vọng với NIVIKI.COM có thể lan toả tinh thần thất nghiệp đến với nhiều người hơn nữa