Non tech founder làm MVP: Nên tự học lập trình hay thuê ngoài?

Published by Khoa Nguyen in Build the Product, Business, Validate Idea