NIVIKI PODCAST #2: Trưởng thành là?

February 1, 2019
Categories:
Tags:

Đối với mình trưởng thành là khi:
- Chúng ta thực sự hiểu rõ bản thân của mình
- Chịu trách nhiệm trước mọi hành động của mình, không đổ lỗi cho người khác

browser
Author: Khoa Nguyen
https://niviki.com
Thất nghiệp. Đang rủ rê nhiều người thất nghiệp. Nhận tư vấn Zero to MVP để nhiều người bỏ việc. Hy vọng với NIVIKI.COM có thể lan toả tinh thần thất nghiệp đến với nhiều người hơn nữa.