NIVIKI PODCAST #2: Trưởng thành là?

🗓 February 1, 2019
🎯 Categories:
#️⃣ Tags:

Đối với mình trưởng thành là khi:
- Chúng ta thực sự hiểu rõ bản thân của mình
- Chịu trách nhiệm trước mọi hành động của mình, không đổ lỗi cho người khác

Author: Khoa Nguyen
NIVIKI.COM | Telegram | Twitter
Thất nghiệp. Đang rủ rê nhiều người thất nghiệp. Hy vọng với NIVIKI.COM có thể lan toả tinh thần thất nghiệp đến với nhiều người hơn nữa