NIVIKI PODCAST #2: Trưởng thành là?

🗓 February 1, 2019
🎯 Categories:
#️⃣ Tags:

Đối với mình trưởng thành là khi:
- Chúng ta thực sự hiểu rõ bản thân của mình
- Chịu trách nhiệm trước mọi hành động của mình, không đổ lỗi cho người khác

Author: Khoa Nguyen
NIVIKI.COM | Telegram | Twitter
Thất nghiệp. Đang rủ rê nhiều người thất nghiệp. Hy vọng với NIVIKI.COM có thể lan toả tinh thần thất nghiệp đến với nhiều người hơn nữa
Join Discord Channel để giao lưu với mình