Game Đoán Số sử dụng UI

🗓 August 21, 2015
🎯 Categories:
#️⃣ Tags:

Game Đoán số UI

Các video hướng dẫn học làm game cơ bản với Unity 3D. Trong seri lần này, chúng ta sẽ tìm hiểu cơ bản về cách sử dụng UI như button, text để nâng cấp game đoán số console ở seri trước.

Phần 1: Giới thiệu Project

Phần 2: Tạo và lưu scene

Phần 3: Thêm UI Text và lưu Scene

Phần 4: Thêm và tùy chỉnh Button

Phần 5: Sự kiên cho Button 2

Phần 6: Tạo thêm Scene

Phần 7: Đưa text từ trong script ra Scene

Phần 8: Import Script, Xử lý button

Phần 9: Tối ưu code, xử dụng random

Phần 10: Build Game, Upload và Share

Author: Khoa Nguyen
NIVIKI.COM | Telegram | Twitter
Thất nghiệp. Đang rủ rê nhiều người thất nghiệp. Hy vọng với NIVIKI.COM có thể lan toả tinh thần thất nghiệp đến với nhiều người hơn nữa
Join Discord Channel để giao lưu với mình