Game Đoán Số : Bước đầu khi làm game với Unity

🗓 July 30, 2015
🎯 Categories:
#️⃣ Tags:

Hướng dẫn làm game Đoán Số đơn giản trên console với Unity 5
Cách chơi như sau:
Cho phép người chơi chọn 1 số trong 1 khoảng giá trị. Sau đó game đưa ra ba phương án: Lớn hơn, bé hơn và bằng. Khi game đoán đúng số của người chơi đã chọn thì game kết thúc và bắt đầu lại. Một game khá đơn giản, phù hợp với các bạn chưa có kinh nghiệm lập trình cũng như mới bắt đầu làm game với Unity

Phần 1: Giới thiệu sơ lược về Unity

Trong video chúng ta sẽ điểm qua khung giao diện chính trong Unity phiên bản 5.0.2f1

Phần 2: In chữ ra Console : Unity

Trong video, chúng ra sẽ được hướng dẫn cách in 1 dòng chữ, 1 số ra ngoài console.

Sử dụng câu lệnh

[php] print(" in ra man hinh "); [/php]

Phần 3: Sử dụng biến trong MonoDevelop

Cú pháp sử dụng biến:

[php] int TenBien;
string TenBien;
float TenBien [/php]

trong đó int, float, string là kiểu dữ liệu. Tuy nhiên trong bài này, chúng ta chỉ sử dụng kiểu dữ liệu số nguyên là int mà thôi

Phần 4: Nhận Input từ bàn phím

Sử dụng cú pháp:

[php] Input.GetKeyDown( KeyCode.A); [/php]

Trong đó KeyCode.A là khi người dùng nhấn xuống phím A thì chương trình có thể nhận biết được. Ta có thể thay thế phím A bằng các phím như UpArrow, DownArrow, Enter, vv

Phần 5: Câu lệnh If dạng đủ

[php] If ( Điều kiện ){
Câu lệnh}
else {
câu lệnh
}[/php]

Phần 6: Sử dụng hàm để tối ưu code

Một hàm là một tập hợp các cấu trúc lệnh (dòng lệnh) và cuối cùng cho ra một giá trị hoặc không trả về giá trị. Nếu bạn phải thực hiện những tính toán khá dài dòng, phức tạp và phải thực hiện nhiều lần cùng một tính toán như vậy, thay vì mỗi lần tính bạn viết một đống dòng lệnh, bạn chỉ cần viết một lần và đặt tên cho nó là một hàm, rồi sau đó gọi lại hàm này bất cứ lúc nào bạn muốn, không cần phải viết lại một đống dòng lệnh nữa !

Ví dụ Hàm trả về giá trị int:

[php] int TraVeGiaTri(){
return 1;
void Start(){
int min = TraVeGiaTri();
}
} [/php]

Khi ta gọi hàm TraVeGiaTri thì ta sẽ được giá trị là 1, do đó biến min sẽ bằng 1
Hàm không trả về giá trị:

[php] void Xuat(){
print("Số lớn nhất là 5");
void Start(){
Xuat();
}
} [/php]

Ta thấy khi khai báo hàm không trả về giá trị thì sử dụng từ khóa

[php] void TenHam() [/php]

Ngoài ra còn có dạng hàm gọi là hàm truyền vào tham số.

[php] void StartGame(int min,int max)
{
guess = (max + min ) /2;
}[/php]

Trong hàm này, ta truyền vào 2 giá trị int là max và min. Số lượng tham số truyền vào là không giới hạn.

Phần 7: Thêm tính năng, sửa lỗi trong game

Sửa một vài lỗi trong game

Phần 8: Tổng kết game Đoán Số : Unity

Tổng kết những gì đã được học trong project game Đoán Số Console.

Author: Khoa Nguyen
NIVIKI.COM | Telegram | Twitter
Thất nghiệp. Đang rủ rê nhiều người thất nghiệp. Hy vọng với NIVIKI.COM có thể lan toả tinh thần thất nghiệp đến với nhiều người hơn nữa
Join Discord Channel để giao lưu với mình