User Research, Market Research, Competitor Research, Customer Development, Interviews, Business Model
Nghiên cứu thị trường, người dùng, đối thủ cạnh tranh