redux là gì

3 Nguyên tắc của Redux

Redux là gì và tại sao phải cần nó trong React/React Native Tóm tắt React: Nguyên tắc một app React là dựa vào component. Mỗi component có state và props. Nếu state của một component thay đổi thì nó sẽ được render lại. Props để truyền data từ component cha sang component con Vấn đề là…