Lập trình và công nghệ

NodeJS là gì

Q/A NodeJS là cái gì?

NodeJS là gì? Anh ui, NodeJS là cái gì vậy anh? Định nghĩa của NodeJS trên trang chủ nè: Node.js® is a JavaScript runtime built on Chrome’s V8 JavaScript engine. Node.js uses an event-driven, non-blocking I/O model that makes it lightweight and efficient. Node.js’ package ecosystem, npm, is the largest ecosystem of open source libraries…

phân biệt var let const

Học Javascript 7: [ES6] Phân biệt var, let và const

Block scope là gì?

Đây có thể gọi là cái ngáo đá nhất khi mới học Javascript, khi nhìn thấy code trong dấu {  }, ta thường nghĩ là sẽ tạo ra scope mới. Nhưng trong Javascript, chỉ có function mới có thể tạo ra Execution Context mới. If else, vòng lặp, vv đều…