Lập trình và công nghệ

MERN Stack

Giới thiệu MERN Stack

Technical Stack là gì? Technical stack là sự kết hợp các công nghệ/framework/ngôn ngữ lập trình, vv để tạo nên một phần mềm hoàn chỉnh. Với các phần mềm hiện giờ thường có 2 phần là: client side và server side hay người ta còn gọi là front end và backend. Nên người ta cũng phân…

NodeJS là gì

Q/A NodeJS là cái gì?

NodeJS là gì? Anh ui, NodeJS là cái gì vậy anh? Định nghĩa của NodeJS trên trang chủ nè: Node.js® is a JavaScript runtime built on Chrome’s V8 JavaScript engine. Node.js uses an event-driven, non-blocking I/O model that makes it lightweight and efficient. Node.js’ package ecosystem, npm, is the largest ecosystem of open source libraries…

phân biệt var let const

Học Javascript 7: [ES6] Phân biệt var, let và const

Block scope là gì?

Đây có thể gọi là cái ngáo đá nhất khi mới học Javascript, khi nhìn thấy code trong dấu {  }, ta thường nghĩ là sẽ tạo ra scope mới. Nhưng trong Javascript, chỉ có function mới có thể tạo ra Execution Context mới. If else, vòng lặp, vv đều…

phân biệt var let const

Học Javascript 6: Scope Chain là gì?

Giới thiệu Ở bài trước Execution Stack là gì?, mình có để đoạn code sau:

Có một bạn vào trả lời như sau: Hiểu theo cách này cũng được. Nhưng trong 5 bài học trước từ Lexical Environment, Global Environment, hoisting và Execution Stack, mình muốn các bạn hiểu rõ tại sao kết quả code…