Lập trình và công nghệ

vòng lặp Javascript

Bạn đã hiểu vòng lặp trong Javascript?

Vòng lặp trong Javascript? Ta có một mảng sau:

Cần chạy vòng lặp mảng để in ra từng phần tử. Vậy có các kiểu vòng lặp nào trong Javascript?   Kiểu truyền thống

Kiểu này khá ‘lúa’ từ thập niên trước, syntax xấu, nhìn hem chuyên nghiệp gì hết. Chưa kể phải gõ…