Lập trình và công nghệ

[Guest Post] JavaScript Console: Bạn đã thực sự biết cách sử dụng chưa?

Giới thiệu Hiện nay, Javascript đang trở thành một ngôn ngữ lập trình rất rất phổ biến. Nếu bạn là một javascript developer thì xin chúc mừng. Vì bạn có thể dễ dàng chuyển sang rất nhiều mảng từ lập trình Front-end, lập trình Back-end(nodejs) cho đến lập trình Android ( react native). Là một…