Completion Handlers

Completion Handlers trong Swift 3 – IOS

Kiến thức yêu cầu: Function Closures JSON   Khi nào cần dùng Completion Handlers ? Thông thường, khi chúng ta download dữ liệu như JSON, hình ảnh sẽ cần sử dụng Completion Handlers để thông báo kết quả của việc download này như thế nào. Demo Khai bào hàm có dùng Completion Handlers Để dễ hiểu mình sẽ…