Phát triển và scale

Upsell Downsell và Cross-sell

Upsell Downsell và Cross-sell là gì

Upsell Downsell và Cross-sell là gì những kỹ thuật thường thấy trong marketing. Bạn lưu ý là khách hàng phải rõ ràng đồng ý là mua sản phẩm hoặc dịch vụ của bạn trước khi bạn Upsell Downsell và Cross-sell. Vậy chúng là gì Upsell Upsell là kỹ thuật cố “dụ” khách mua một sản phẩm…