Lời kể của Khoa (admin): Hoàng Phan là bạn đại học của mình, bắt đầu sự nghiệp với vị trị QC, hiện tại Hoàng đang làm Business Analyst. Mình đang rủ Hoàng thất nghiệp nhưng chưa được. Hoàng từng làm Đội Trưởng (chủ tịch) đội Công tác Xã hội UIT. Đừng khinh thường Hoàng! Contact Hoàng at: [email protected]