NIVIKI.COM - Làm việc cần thiết

Ở mỗi khoảng khắc, bạn hãy tự hỏi "điều này có cần thiết không?" Hãy làm ít đi, nhưng tốt hơn!

About Khoa:

avatar
Thất nghiệp. Đang rủ rê nhiều người thất nghiệp. Chia sẻ kiến thức để nhiều người bỏ việc. Hy vọng với NIVIKI.COM có thể lan toả tinh thần thất nghiệp đến với nhiều người hơn nữa.

Liên hệ:

Email qua địa chỉ [email protected] hoặc Telegram https://t.me/khoa_nvk