MERN Stack

Giới thiệu MERN Stack

Technical Stack là gì? Technical stack là sự kết hợp các công nghệ/framework/ngôn ngữ lập trình, vv để tạo nên một phần mềm hoàn chỉnh. Với các phần mềm hiện giờ thường có 2 phần là: client side và server side hay người ta còn gọi là front end và backend. Nên người ta cũng phân…

NodeJS là gì

Q/A NodeJS là cái gì?

NodeJS là gì? Anh ui, NodeJS là cái gì vậy anh? Định nghĩa của NodeJS trên trang chủ nè: Node.js® is a JavaScript runtime built on Chrome’s V8 JavaScript engine. Node.js uses an event-driven, non-blocking I/O model that makes it lightweight and efficient. Node.js’ package ecosystem, npm, is the largest ecosystem of open source libraries…

redux là gì

3 Nguyên tắc của Redux

Redux là gì và tại sao phải cần nó trong React/React Native Tóm tắt React: Nguyên tắc một app React là dựa vào component. Mỗi component có state và props. Nếu state của một component thay đổi thì nó sẽ được render lại. Props để truyền data từ component cha sang component con Vấn đề là…