protocols là gì

Toàn tập Protocols trong Swift 3

Miễn trừ trách nhiệm Đọc xong bài này bạn sẽ: Hiểu rõ Protocol là gì? Hiểu được cách khai báo, sử dụng Protocols Hiểu được tại sao mấy ông Apple gọi Swift là Protocol Oriented Programming Code bạn tổ chức sẽ “more elegent” hơn Nếu không hiểu 3 điều trên, mình không chịu trách nhiệm…

Remove all previous commits and make the current commit the only (initial) commit

Step 1: remove all history

Step 2: reconstruct the Git repo with only the current content

Step 3: push to GitHub.